Sídlo

Sadová 7
785 01 Šternberk
Česko

Kontaktní adresa

Sadová 7
785 01 Šternberk
Česko

Rok založení
2003
75004429
Statutární zástupce
Mgr. Karel Ryjáček
Kontaktní osoba
Mgr. Karel Ryjáček
Telefon
585004706
Druh poskytované sociální služby
Domovy se zvláštním režimem
Převažující věková kategorie klientů
od 19 do 64 let
Místo působnosti
Lužice, Šternberk
Cílová skupina
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
Bližší specifikace poskytované služby

Základním předmětem činnosti služby Domov se zvláštním režimem Vincentinum ve Šternberku a v Lužici je poskytování sociálních služeb vymezených v § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování - celoroční komunitní bydlení v šestičlenných domácnostech v nově postavených domech v běžné zástavbě
 • poskytnutí stravy -  strava zajištěna stravovacím provozem Vincentina a následně dovážena do místa poskytování služby, klient má možnost odebírat 5x denně stravu, dle zdravotního stavu klienta je strava připravována pro 6 skupin diet
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – poskytování přiměřené podpory s ohledem na zdravotní stav, schopnosti a dovednosti klienta
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – jde o poskytování přiměřené podpory ze strany zaměstnanců s ohledem na zdravotní stav, schopnosti a dovednosti klienta při všech činnostech běžného života s důrazem na samostatnost a nezávislost na službě; zdravotní služby poskytované klientům jsou systémově zajišťovány zaměstnanci zdravotní péče a fyzioterapie
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – klientům do 26 let zprostředkování individuálně určené podpory v návaznosti na plnění povinné školní docházky; zprostředkování podpory a případné pomoci vedoucí k využití návazných služeb jako je holičství, kadeřnictví, pedikúra, kulturní aktivity, zdravotní služby
 • sociálně terapeutické činnosti – logopedická terapie, práce s využitím postupů strukturovaného učení, rukodělné činnosti a další rehabilitační techniky, nácvik praktických dovedností - sebeobslužné činnosti, vaření pokrmů, drobné domácí práce apod.
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – fyzioterapie s využitím tělocvičny, rehabilitačního bazénu, hřiště na boccu ve Vincentinu, Sadová 7; individuální aktivity v zařízení i mimo něj – výlety, rekreace, kulturní, sportovní a společenské akce; klientům jsou dodavatelky zprostředkovány aktivity, jako např. hipoterapie, jóga, rekreační pobyty
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - podpora pomoc při vyřizování dokladů, výhod pro osoby se zdravotním postižením, podpora v komunikaci s úřady při vyřizování osobních záležitostí apod.
 • základní sociální poradenství – průběžná podpora klienta, např. v oblastech vyhledávání návazných služeb, poskytnutí informací o základních právech a povinnostech osoby

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.